baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

Предмет јавне набавке број ЈНМВ: I 1-404-68/2013, која се спроводи у поступку мале вредностије прибављање добра-аутомобила за потребе пољочуварске службе Општине Нова Црња, и то према речнику јавних набавки 34110000- путнички аутомобил.

 Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и Захтевима из конкурсне документације наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова.

  Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

  Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Позив - Цео текст - Преузми

Конкурсна документација - Преузми