baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

    Na osnovu člana 149. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11-ispravka i 93/12 i 124/12), Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS”, broj 27/2013), koja je stupila na snagu 23.03.2013. godine, a primenjuje se od 01.04.2013. godine, kojom se bliže propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije ili prirodnog gasa pod posebnim uslovima i načinu vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca.

Pravo na podnošenje zahteva imaju svi građani a kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićemog kupca su: Ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domačinstva, imovno stanje.


Uslov za sticanje statusa energetski zaštićemog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i do to 12.900 din za domaćinstva sa jednim članom, 18.786 din za domaćinstva sa dva i tri člana, 24.672.00 din za za domaćinstva sa četiri i pet članova i 30.558.00 din za domaćinstva sa šest i više članova.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka,koji su to pravo stekil po propisima kojima se uređuje socijalna i porodično – pravna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolože ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.
Ostali, postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca pokreću podnošenjem zahteva za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave,koji sadrži podatke o podnosiocu zahteva i članova domaćinstva.

Potrebno je:

1: Dokaz o broju članova domaćinstva sa imenima i prezimenima i JMBG (Izvod iz matične knjige rođenih i venčanih,overena izjava dva svedoka)
2: Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva
3: Dokaz službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti
4: Dokaz o pravu svojine na nanepokretnosti u kojoj živi domaćinstvo
5: Uverenje poreske uprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju
6: Dokaz o zakupu stana/kuće
7: Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas na adresi stanovanja

 

Zahtev za izdavanju uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca

Dodatno objašnjenje o realizaciji uredbe i energetski zaštićenom kupcu