baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13 - УС ) и чланова 60. и 62. и 63. Правилника  о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл. гласник РС, бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011) Одељење за привреду, Општинске управе Општине Нова Црња,  ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВА ЦРЊА

 

I.  ЈАВНИ УВИДобавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6, у периоду од 31.05.2013.год. до 30.06.2013. год., сваког радног дана од 8-14 часова.

 

II.  Заинтересована физичка и правна лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, искључиво у писаној форми Општинској управи Општине Нова Црња, Одељењу за привреду, поштом и лично преко писарнице, најкасније до 30.06.2013. год.

 

III. ЈАВНА СЕДНИЦАКомисије за планове, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана 05.07.2013. год., са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Нова Црња, ул.ЈНА 110, сала 6.

Јавној седници ће присуствовати одговорни планер, представник обрађивача Нацрта плана, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, представници Општине Нова Црња, а седници могу присуствовати и сва физичка и правна лица која су, у писменој форми, доставила примедбе у току трајања јавног увида и да пред Комисијом усмено образложе примедбе.

О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

Руководилац Одељења за привреду

                                                                              Томин Драган

 

Текст оглса

 

ПГР Српска Црња - Нацрт

 

Карте:

1. Намена пост - Модел - Погледај

2. Гран обухвата и јавно - Модел - Погледај

3. Намена план - Модел - Погледај

4.0. Саобраћајно решење са рагулацијом и нивелацијом - Погледај

4.1. Детаљ 1 модел - Погледај

4.2. Детаљ 2 модел - Погледај

4.3. Детаљ 3 модел - Погледај

4.4. Детаљ 4 модел - Погледај

5. Водопривредна инфраструктура - Модел - Погледај

6. Електроенергетска инфраструктура - Модел - Погледај

7. Термоенергетска инфраструктура - Модел - Погледај

8. Електронска комуникациона инфраструктура - Модел - Погледај

9. Заштита непокретних културних и придорних добара - Модел - Погледај